slider

  * Địa chỉ: KP.An Hòa - P.Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương    *Điện Thoại: (0274). 3588 482- 3588 488- 3588489,  Fax: (0274). 3588 481- 3588 348


Lịch sản xuất >> Lịch sản xuất tháng 8-9 năm 2013


LỊCH SẢN XUẤT: T08-09/2013

Ngày ban hành:

Số hiệu: BM 01/TT-BGĐ-03

Lần ban hành:01

 

Ngaøy

s.xuaát

                                                                                          CHUYEÀN II                                                                                         

THU

LINE A

S.LƯỢNG

LÖÔÙI

LINE C

S.LƯỢNG

LÖÔÙI

20/08

T3

V4001(G70T)

 

 

NB4007(G1)

 

 

21/08

T4

F4105(MM)

7->8.000T

 

V4052(G1)

10.000T

3L

22/08

T5

F4105(MM)->F4106(MM)

 

 

V4052(G1)

23/08

T6

F4106(MM)

7->8.000T

 

V4006(G1)

10.000T

3L

24/08

T7

NB4005(G1)

10.000T

2L

V4006(G1)

25/08

CN

NB4005(G1)

V4002(G1)

10.000T

3L

26/08

T2

L409(G1)

10.000T

2L

V4002(G1)

27/08

T3

L409(G1)

C4616(G1)

10.000T

3L

28/08

T4

T4007(G53)

10.000T

2L

C4616(G1)

29/08

T5

T4007(G53)

N4108(G70)

10.000T

3L

30/08

T6

GH403(MM)

6->7.000T

 

N4108(G70)

31/08

T7

GH405(MM)

6->7.000T

 

L401(G1)

10.000T

3L

01/09

CN

V4051(G28)

10.000T

2L

L401(G1)

02/09

T2

V4051(G28)

L411(MM)

10.000T

 

03/09

T3

V4003(G72)

10.000T

2L

L411(MM)

04/09

T4

V4003(G72)

V4071(G44)

10.000T

2L

05/09

T5

N4102(G4)

10.000T

2L

V4071(G44)

06/09

T6

N4102(G4)

T4022(G57)

10.000T

2L

07/09

T7

N4111(MM)

10.000T

 

T4022(G57)

08/09

CN

N4111(MM)

N4112(MM)

10.000T