slider

  * Địa chỉ: KP.An Hòa - P.Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương    *Điện Thoại: (0274). 3588 482- 3588 488- 3588489,  Fax: (0274). 3588 481- 3588 348


Lịch sản xuất >> Lịch sản xuất tháng 8 năm 2013


LỊCH SẢN XUẤT: T08/2013

Ngày ban hành:

Số hiệu: BM 01/TT-BGĐ-03

Lần ban hành:01

 

Ngày

s.xuất

 CHUYỀN II
THỨ LINE A S.LƯỢNG LƯỚI LINE C S.LƯỢNG LƯỚI
31/07  T4    L404(G1)      L403(G1) 10.000T 3L
 01/08  T5  C4615(G1)  10.000T  2L  L403(G1)
 02/08  T6  C4615(G1)  N4108(G70)  10.000T   3L
 03/08  T7  H4005(G75)  7.000T  2L  N4108(G70)
 04/08  CN  H4405(G75) -> NB4010      N4107(G1)  10.000T  3L
 05/08  T2  NB4010  10.000T    N4107(G1)
 06/08  T3  NB4010->NB4011      V4079(G1) 10.000T  3L
 07/08  T4  NB4011  7 ->8.000T    V4079(G1)
09/08  T5  V4071(G44)  10.000T 2L L410(G76)  10.000T  3L
 10/08 T6   V4071(G44)  L410(G76)
11/08 T7  N4110(MM)  10.000T  
 
C4609(G1) 7->8.000T  3L
 12/08  CN  N4110(MM)  C4609(G1)->C4601(G3)    
 13/08  T2  N4109(MM)  10.000T  
 
 C4601(G3)  7->8.000T  3L
 14/08 T3   N4109(MM)  DH4408(G1)  7->8.000T  2L
 15/08  T4  V4004(G1)  10.000T  2L  DH4008(G1)->NB4008(G1)    
 16/08 T5  V4004(G1)  NB4008(G1)  7->8.000T  3L
17/08 T6 V4001(G70T) 10.000T 2L N4007(G1) 10.000T 2L
18/08 T7 V4001(G70T) N4007(G1)